What's hot? GOOGLE· ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ· ΤΡΑΠΕΖΑ ΚΥΠΡΟΥ· ΧΟΥΛΙΓΚΑΝΣ·

INFO

04.03.2013 | 21:52
Τελευταία ενημέρωση: 05.03.2013 | 06:50

Κυπριακές Αερογραμμές: Με ζημιές έκλεισε το 2012

Μέγεθος κειμένου

Επιλογή κατηγορίας

 Με ζημιές μετά τη φορολογία ύψους 55,8 εκατ. ευρώ σε αντίθεση με 23,9 εκατ. ευρώ το 2011, έκλεισε το 2012 για το Συγκρότημα των Κυπριακών Αερογραμμών.

 Το Συγκρότημα ανακοίνωσε την ένδειξη αποτελέσματος για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2012, η οποία εγκρίθηκε από το Διοικητικό Συμβούλιο των Κυπριακών Αερογραμμών κατά τη συνεδρία του στις 2 Μαρτίου 2013.

Η ένδειξη αποτελέσματος είναι ζημιά μετά τη φορολογία ύψους €55,8 εκατομμυρίων σε σύγκριση με ζημιά €23,9 εκατομμύρια το 2011.

Όπως αναφέρεται, η ένδειξη αποτελέσματος έχει ετοιμαστεί στη βάση ότι η Εταιρεία θα συνεχίσει να λειτουργεί ως συνεχιζόμενη δραστηριότητα. Η δυνατότητα της Εταιρείας να διατηρηθεί ως συνεχιζόμενη δραστηριότητα για τους επόμενους δώδεκα μήνες είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με την απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου στις 4 Δεκεμβρίου 2012 να εγκρίνει το νέο σχέδιο αναδιάρθρωσης που εκπονήθηκε από τον οίκο εμπειρογνωμόνων AF Consulting Ltd και την κατ’ αρχήν έγκριση, ως κύριος μέτοχος, της επιπρόσθετης αύξησης του κεφαλαίου της Εταιρείας όπως απαιτείται από το νέο σχέδιο αναδιάρθρωσης, καθώς και με την έκβαση της αίτησης που το Υπουργείο Οικονομικών υπέβαλε προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή στις 13 Δεκεμβρίου 2012 για παραχώρηση ενίσχυσης διάσωσης προς την Εταιρεία.

Η ένδειξη αποτελέσματος δεν συμπεριλαμβάνει προβλέψεις οι οποίες προκύπτουν σε περίπτωση μη επιτυχούς άντλησης των προσδοκώμενων κεφαλαίων. Οι αβεβαιότητες αυτές θα πρέπει να ληφθούν υπόψη , κατά την ανάγνωση της παρούσας ένδειξης αποτελέσματος .

Η ένδειξη αποτελέσματος δεν είναι ελεγμένη από τους Εξωτερικούς Ελεγκτές της Εταιρείας.

Τα συνολικά εισοδήματα ανήλθαν σε €175,5 εκατομμύρια το 2012 σε σύγκριση με €212,9 εκατομμύρια το 2011 σημειώνοντας μείωση €37,4 εκατομμυρίων ή 17,6%.

Όπως αναφέρεται, η σημαντική αυτή μείωση στα έσοδα οφείλεται κυρίως στον περιορισμό των εσόδων από μεταφορά επιβατών και φορτίου.

Τα λειτουργικά έξοδα, που περιλαμβάνουν το κόστος πωλήσεων και τα έξοδα διοίκησης, το 2012 ανήλθαν σε €224,9 εκατομμύρια σε σύγκριση με €270,1 εκατομμύρια το 2011, σημειώνοντας μείωση €45,2 εκατομμυρίων ή 16,7%.

Το 2011 τα λειτουργικά έξοδα ήταν αυξημένα γιατί συμπεριελάμβαναν μη επαναλαμβανόμενα έξοδα και συγκεκριμένα τις αποζημιώσεις σε υπαλλήλους οι οποίοι αποχώρησαν από την Εταιρεία με την εφαρμογή του Σχεδίου Πλεονασμού και την ζημιά απομείωσης από την πώληση δυο αεροσκαφών Α319.

Ως αποτέλεσμα των πλεονασμών του 2011 υπήρχε μείωση στα έξοδα προσωπικού το 2012. Οι αποσβέσεις αεροσκαφών μειώθηκαν το 2012 λόγω της πώλησης των δυο αεροσκαφών Α319 και όλα τα άλλα έξοδα όπως καύσιμα, τέλη διαδρομής, τροφοδοσίας και τα έξοδα πωλήσεων μειώθηκαν το 2012 λόγω της μείωσης στον αριθμό πτήσεων και επιβατών. Η αποζημίωση για την απαγόρευση πτήσεων πάνω από την Τουρκία για το έτος 2012 έχει μειώσει τις κατηγορίες εξόδων που αφορά.

Τα άλλα έξοδα το 2012 ανήλθαν σε €344 χιλιάδες σε σύγκριση με τα άλλα έσοδα το 2011 που ήταν €31,7 εκατομμύρια και περιλάμβαναν κυρίως το όφελος από την ανταλλαγή χρονοθυρίδων στο αεροδρόμιο Heathrow του Λονδίνου μεταξύ της Εταιρείας και της Virgin Atlantic Airways ύψους €22,0 εκατομμυρίων καθώς και το κέρδος από την πώληση ενός αεροσκάφους Α320 και τριών εφεδρικών μηχανών αεροσκαφών ύψους €9,7 εκατομμυρίων.

Η ζημιά από εργασίες του 2012 ήταν €49,7 εκατομμύρια, σε σύγκριση με ζημιά €25,5 εκατομμύρια το 2011.

Το 2012 τα καθαρά έξοδα για χρηματοδότησης ανήλθαν σε €685 χιλιάδες σε σύγκριση με τα έσοδα χρηματοδότησης το 2011 που ήταν €1,7 εκατομμύρια Η μείωση στα έσοδα χρηματοδότησης οφείλεται κυρίως στην μείωση των τόκων εισπρακτέων λόγω της μείωσης των καταθέσεων και των επιτοκίων.

Σε ό,τι αφορά τις προβλέψεις για το 2013 αναφέρεται ότι κατά το τρέχον έτος συνεχίζεται ο έντονος ανταγωνισμός και η οικονομική κρίση η οποία επηρεάζει τις κύριες αγορές της Εταιρείας χωρίς να υπάρχει πρόβλεψη για πιθανή ανάκαμψη.

Επισημαίνεται ότι στην Κύπρο, την σημαντικότερη αγορά στην οποία η Εταιρεία δραστηριοποιείται, η οικονομική κρίση θα επιδεινωθεί μετά την εφαρμογή των μέτρων λιτότητας που περιλαμβάνονται στο μνημόνιο που θα συμφωνηθεί με την Τρόικα και στην Ελλάδα, την δεύτερη πιο σημαντική αγορά για την Εταιρεία, η οικονομική κρίση θα συνεχιστεί και το 2013.

Παράλληλα τo τρέχον έτος χαρακτηρίζεται από την ενεργειακή αστάθεια, τις συνεχείς διακυμάνσεις των νομισμάτων, ιδιαίτερα του δολαρίου και του ευρώ, τις διακυμάνσεις των επιτοκίων, την αύξηση της ανεργίας και την εργασιακή αβεβαιότητα ιδιαίτερα στον ευρωπαϊκό χώρο.

Όπως αναφέρεται, η Εταιρεία δεν έχει τη δυνατότητα να επηρεάσει αυτούς τους παράγοντες οι οποίοι μπορούν δυνητικά να επηρεάσουν αρνητικά την προσπάθεια επίτευξης της μακροπρόθεσμης βιωσιμότητάς της.

Σημειώνεται ότι η Εταιρεία είναι στη διαδικασία εφαρμογής του Σχεδίου Αναδιάρθρωσης που ετοιμάστηκε από τον οίκο Air France Consulting, το οποίο κατατέθηκε στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού και εγκρίθηκε από το Υπουργικό Συμβούλιο.

Το σχέδιο αυτό είναι βασισμένο στους ακόλουθους πυλώνες: Ενίσχυση της ρευστότητας της Εταιρείας ώστε να είναι σε θέση να εφαρμόσει το Σχέδιο Αναδιάρθρωσης, Μείωση του αριθμού υπαλλήλων της Εταιρείας και αύξηση της παραγωγικότητας, Ανάθεση εργασιών συγκεκριμένων τμημάτων σε τρίτους, Μείωση στις απολαβές του προσωπικού με παράλληλη άρση των υφιστάμενων στρεβλώσεων στις Συλλογικές Συμβάσεις, Επέκταση στην μεγαλύτερη και με μειωμένη εποχικότητα αγορά της Ελλάδας, Εφαρμογή μέτρων για βελτίωση του προϊόντος και της εικόνας και αύξηση στα έσοδα της Εταιρείας.

Με την υλοποίηση των στοχεύσεων του Σχεδίου Αναδιάρθρωσης προβλέπεται να υπάρξει δραστική μείωση των λειτουργικών ζημιών κατά το τρέχον έτος σε σύγκριση με το προηγούμενο, γεγονός που θα επενεργήσει θετικά στη στόχευση για μακροπρόθεσμη βιωσιμότητα της Εταιρείας.

Αναφέρεται εξάλλου ότι θα συνεχιστούν οι προσπάθειες για εξεύρεση στρατηγικού επενδυτή ενώ παράλληλα η κυβέρνηση έχει προχωρήσει με αίτημα στην Ευρωπαϊκή Ένωση για παραχώρηση ενίσχυσης διάσωσης προς την Εταιρεία.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ:

Γερούν Ντέισελμπλουμ: Στόχος η επίτευξη συμφωνίας για την Κύπρο μέσα στο Μάρτιο

Συντεχνίες: Η ιδιωτικοποίηση ημικρατικών αποτελεί εθνικό έγκλημα

ΔΗΣΥ: Ζητά κατηγορηματικό αποκλεισμό κουρέματος καταθέσεων


   Διαδώστε αυτό το άρθρο

 


Σχετικά άρθρα

  1. Γεμίσαμε λεοντόψαρα! Ειδική έρευνα για το αν κινδυνεύουν οι κυπριακές θάλασσες
  2. Τρ. Κύπρου: Ζημιές €553 εκατ. για το ενιάμηνο και δημιουργία Επενδυτικού Ταμείου Ακινήτων
  3. «Ύποπτη» πυρκαγιά σε εστιατόριο στον Αστρομερίτη - Εκτεταμένες ζημιές και κατάρρευση της οροφής
  4. Ερντογάν: Η Λωζάνη προκάλεσε ζημιές στην Τουρκία
  5. Η νέα Cyprus Airways ανοίγει ξανά «φτερά» προς Αθήνα και 6 νέους προορισμούς
  6. Σκάνδαλο Μάναφορτ: Οι ύποπτες πληρωμές και οι 12 κυπριακές εταιρείες