What's hot? GOOGLE· ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ· ΤΡΑΠΕΖΑ ΚΥΠΡΟΥ· ΧΟΥΛΙΓΚΑΝΣ·

INFO

15.06.2015 | 16:49
Τελευταία ενημέρωση: 15.06.2015 | 19:19

Έκθεσή Γενικού Ελεγκτή για ΡΙΚ - Οι συνολικές υποχρεώσεις υπερβαίνουν το σύνολο του ενεργητικού του κατά €129,7 εκ.

Μέγεθος κειμένου

Επιλογή κατηγορίας

Την Έκθεσή του επί των οικονομικών καταστάσεων του Ραδιοφωνικού Ιδρύματος Κύπρου, για το έτος 2014, παρέδωσε στη Βουλή ο Γενικός Ελεγκτής Οδυσσέας Μιχαηλίδης.

Στις 31.12.2013 οι τρέχουσες υποχρεώσεις του Ιδρύματος ανέρχονταν σε €12,5 εκ., σε σύγκριση με €14 εκ. το 2013, ενώ το σύνολο των κυκλοφορούντων περιουσιακών στοιχείων ήταν €5,4 εκ. (€6,8 εκ. το 2013), δηλαδή υπήρχε έλλειμμα στο κεφάλαιο κίνησης ύψους €7,2 εκ., σε σύγκριση με €14,2 εκ. το 2013. Το σύνολο των υποχρεώσεων του Ιδρύματος υπερβαίνει το σύνολο του ενεργητικού του κατά €129,7 εκ.

Το πιο πάνω έλλειμμα, που προέκυψε κυρίως από τις υποχρεώσεις του Ιδρύματος προς το Ταμείο Συντάξεων για κάλυψη των συνταξιοδοτικών ωφελημάτων των υπαλλήλων του και από την οφειλή για τα περιθωριακά ωφελήματα των υπαλλήλων, καταδεικνύει ότι η ικανότητα του Ιδρύματος να συνεχίσει ως συνεχιζόμενη δραστηριότητα στηρίζεται στη συνέχιση παροχής κρατικής χορηγίας και στη μη υποχρέωση για άμεση καταβολή των οφειλών στο Ταμείο Συντάξεων και των περιθωριακών ωφελημάτων του προσωπικού.

Ύψος αναλογιστικού ελλείμματος. Σύμφωνα με την αναλογιστική εκτίμηση που υποβλήθηκε τον Μάρτιο 2015 με ημερομηνία αναφοράς την 31.12.2014, το Ταμείο Συντάξεων παρουσιάζει έλλειμμα σε σχέση με προϋπηρεσία, ύψους €120.132.170 (€105.032.668 στις 31.12.2013).

Εκκρεμεί η προσκόμιση από 12 συνεργάτες, των απαιτούμενων ακαδημαϊκών προσόντων που απαιτούνται από τα Σχέδια Υπηρεσίας της θέσης που κατέχουν.

Το Ίδρυμα, απασχολούσε, 29 άτομα από τα οποία 14 άτομα απασχολούνται στο εξωτερικό. Σε κάποιες περιπτώσεις των ανταποκριτών εξωτερικού, η αμοιβή τους καθορίζεται ανά ανταπόκριση και σε κάποιες περιπτώσεις με μηνιαία αμοιβή. Αναφέρεται σχετικά ότι, η αμοιβή ανά ανταπόκριση, κυμαίνεται από €20 (Αυστραλία), μέχρι €38 (Γερμανία), ενώ η μηνιαία αμοιβή, κυμαίνεται από €500 στην Αγγλία μέχρι €1.570 στη Νέα Υόρκη και Τουρκία. Αναφέρεται επίσης ότι, το ∆ιοικητικό Συμβούλιο αποφάσισε στις 7.1.2015 όπως η ∆ιεύθυνση προχωρήσει με την αναθεώρηση της πολιτικής αμοιβής των ανταποκριτών έτσι ώστε οι ανταποκριτές εσωτερικού και οι ανταποκριτές των βασικών πόλεων του εξωτερικού: Αθήνας, Λονδίνου, Κωνσταντινούπολης και Νέας Υόρκης να αμείβονται με σταθερό ποσό ανά μήνα και σύμφωνα με την παρεχόμενη υπηρεσία τους ενώ οι ανταποκριτές των υπολοίπων πόλεων του εξωτερικού να αμείβονται με κατ’ αποκοπή αμοιβή.

Σημειώνεται επίσης ότι, το ∆ιοικητικό Συμβούλιο, στη συνεδρία ημερ. 7.8.2014, αποφάσισε όσον αφορά στους ανταποκριτές εξωτερικού, «να γίνει προσπάθεια συνέργιας με κοινούς ανταποκριτές σε συνεργασία τόσο με το ΚΥΠΕ όσο και με άλλους οργανισμούς», χωρίς ωστόσο να έχει υλοποιηθεί μέχρι σήμερα. Σημειώνεται ότι μέχρι σήμερα, δεν έχει καταρτιστεί η νέα πολιτική αμοιβής των ανταποκριτών. Σύσταση: Η ∆ιεύθυνση του Ιδρύματος να προχωρήσει σε υλοποίηση όλων των πιο πάνω αποφάσεων του ∆ιοικητικού Συμβουλίου, έτσι ώστε να υπάρξει συμμόρφωση με τις παρατηρήσεις μας και τακτοποίηση των θεμάτων που αφορούν τους ανταποκριτές.

Αναδιοργάνωση του Εμπορικού Τμήματος

Η αναδιοργάνωση του Εμπορικού Τμήματος αποτέλεσε θέμα που απασχόλησε το ∆ιοικητικό Συμβούλιο του Ιδρύματος, και συγκεκριμένα σε συνεδρία του ημερ. 26.2.2014, μεταξύ άλλων αποφάσισε να απασχολήσει δύο εξωτερικούς συνεργάτες ως πωλητές διαφήμισης οι οποίοι να αμείβονται με προμήθεια επί των εισπράξεων διαφήμισης. Επισημαίνεται ότι, δεν έχει γίνει αναδιοργάνωση του Εμπορικού Τμήματος και απασχόληση εξωτερικών συνεργατών. Σύσταση: Η συνεχιζόμενη μείωση των διαφημίσεων κυρίως στα προγράμματα του ραδιοφώνου θα πρέπει να απασχολήσει το Ίδρυμα και να γίνουν προσπάθειες για λήψη μέτρων/ενεργειών για αύξηση τους. Επιπρόσθετα, έχουμε την άποψη ότι το ∆ιοικητικό Συμβούλιο πρέπει να προβεί στη λήψη όλων των αναγκαίων μέτρων για την αναδιοργάνωση του Εμπορικού Τμήματος με στόχο την άμεση αύξηση των εσόδων από διαφημίσεις.

Ειδικές συμφωνίες «barter agreements»

Επί σειρά ετών επισημαίνουμε στις επιστολές της Υπηρεσίας μας ότι, παρατηρούνται περιπτώσεις όπου δικαιώματα χρήσης αγαθών που απορρέουν από ειδικές συμφωνίες “barter agreements” χρονολογούνται από το 2002, χωρίς να φαίνεται να έχει αξιοποιηθεί/χρησιμοποιηθεί το αντίτιμο της ανταλλαγής, κυρίως μη ομοειδών υπηρεσιών, όπως, μεταξύ άλλων, ειδών ένδυσης αξίας €64.943 και επίπλων €21.995 γεγονός, που συνιστά έλλειψη επαρκoύς εποπτείας και παρακολούθησης της υλοποίησης των συμφωνιών. Επίσης η ισχύς των ειδικών συμφωνιών έχει ήδη λήξει, χωρίς να αποκλείεται και το ενδεχόμενο οι εταιρείες αυτές να μην δραστηριοποιούνται πλέον.

Χρεώστες «Barter» με ειδικές συμφωνίες

Στις 31.12.2014 το υπόλοιπο των χρεωστών με ειδικές συμφωνίες «Barter» που αφορούσαν σε μη ομοειδείς υπηρεσίες ανήλθε στις €263.616 από το οποίο ποσό ύψους €220.772 αφορά σε προηγούμενα έτη και ποσό €26.787 αφορά σε αεροπορικές εταιρείες που δεν λειτουργούν πλέον. Το ποσό των χρεωστών από ομοειδείς υπηρεσίες ανήλθε στα €340.591 από το οποίο ποσό ύψους €74.109 αφορούσε σε προηγούμενα έτη και €205.573 αφορούσε σε συγκεκριμένο όμιλο εταιρειών.

Σύσταση: ∆ρομολόγηση απαραίτητων ενεργειών για πλήρη αξιοποίηση των δικαιωμάτων/υποχρεώσεων χρήσης αγαθών προς διασφάλιση των συμφερόντων του Ιδρύματος. (vii) Χρεώστες. Χρεώστες διαφημίσεων ύψους €2.075.614 και πρόβλεψη για επισφαλή χρέη ύψους €1.452.823 με υψηλό κίνδυνο και αδυναμία ανάκτησης των εισπρακτέων. Έχουμε ζητήσει τη λήψη, έγκαιρα, μέτρων για είσπραξη των οφειλών Στις 31.12.2014 το σύνολο των οφειλών από διαφημιστικά γραφεία ανερχόταν στα €1.375.913. Για οφειλές ύψους €543.099, καταχωρήθηκαν αγωγές χωρίς ωστόσο το Ίδρυμα μέχρι σήμερα να επιτύχει ανάκτηση των ποσών, αφού σε κάποιες περιπτώσεις οι εταιρείες έχουν κλείσει/διαλυθεί.

Σύσταση: Το Ίδρυμα θα πρέπει να διερευνήσει τους λόγους για τη συσσώρευση και μη έγκαιρη απαίτηση των πιο πάνω οφειλών, και εάν και εφόσον διαπιστωθούν λάθη και παραλείψεις να εξεταστεί το ενδεχόμενο απόδοσης ευθυνών στους αρμόδιους λειτουργούς του Ιδρύματος. 7(α) (viii) Περιθωριακά ωφελήματα μόνιμου προσωπικού. Η διάθεση του ποσού των €2.757.630 στον τραπεζικό λογαριασμό «Ραδιοφωνικό Ίδρυμα Κύπρου - Περιθωριακά Ωφελήματα» έγινε χωρίς να εγκριθούν σχετικοί Κανονισμοί και να εγγραφεί ξεχωριστό ταμείο προς όφελος των οποίων έχουν κατατεθεί τα χρήματα. Συνολικό ποσό ύψους €146.195 που κατατέθηκε σε λογαριασμούς προς όφελος του ∆ιευθυντικού Προσωπικού πρέπει να επιστραφεί σε λογαριασμούς του Ιδρύματος. (β) Η συσσωρευμένη οφειλή του Ιδρύματος για τα πιο πάνω ωφελήματα ανήλθε σε €7.302.437.

Το ΡΙΚ θα πρέπει να επανεξετάσει το θέμα παραχώρησης παρεμφερών ωφελημάτων που δεν συνάδουν με αυτά που παραχωρούνται στο κεντρικό Κράτος. Η διάθεση του ποσού €1.485.251 που αφορά στην καταβολή ειδικού μηνιαίου βοηθήματος, στους υπαλλήλους του Ιδρύματος που ήταν μέλη του Ταμείου Προνοίας και αφυπηρέτησαν πριν την 1.1.1982, έγινε με απόφαση του 8(i) 8(ii) 8(iii) 5 ∆ιοικητικού Συμβουλίου του Ιδρύματος ημερ. 22.11.1991 κατόπιν αναθεωρημένης συμφωνίας που έγινε με τις συντεχνίες των υπαλλήλων του Ιδρύματος την ίδια ημέρα, χωρίς να φαίνεται ότι εξασφαλίστηκε η έγκριση του Υπουργείου Εσωτερικών.

Σύσταση: Λαμβάνοντας υπόψη τα πιο πάνω, εισηγούμαστε ότι, υπό τις δύσκολες οικονομικές συνθήκες που διέρχεται το Κράτος, το Ίδρυμα θα πρέπει άμεσα να προβεί στις απαραίτητες διορθωτικές ενέργειες, σε συνεννόηση και με το Νομικό Σύμβουλο του, και παράλληλα επανεξετάσει το θέμα παραχώρησης παρεμφερών ωφελημάτων που δεν συνάδουν με αυτά που παραχωρούνται στο κεντρικό Κράτος.

Το θέμα της παραχώρησης περιθωριακών ωφελημάτων έχει τεθεί και με την επιστολή μας ημερ. 17.2.2105 στον Υπουργό Οικονομικών. (ix) Ιατροφαρμακευτική περίθαλψη-επικουρικό σχέδιο Yγείας. (9) Aπό το 1973 το ΡΙΚ εφάρμοσε και επικύρωσε Σχέδιο Υγείας (επικουρικό) που αποτελείται από ιατρούς του ιδιωτικού τομέα διαφόρων ειδικοτήτων. Σύσταση: Η εισφορά των υπαλλήλων θα πρέπει να αυξηθεί αν θα έχουν δικαίωμα σε επικουρικό σχέδιο υγείας.

Επίσης, για την ιατροφαρμακευτική περίθαλψη των Συνεργατών και τη συμμετοχή τους στο επικουρικό σχέδιο θα πρέπει να γίνονται ανάλογες αποκοπές από τον μισθό τους και πρωτίστως τα ωφελήματα αυτά να τύχουν νομοθετικής ρύθμισης. (x) Παραγωγή/συμπαραγωγή τηλεοπτικών σειρών. (10) Οι δαπάνες για τις αγορές συμπαραγωγών για τα έτη 2013 και 2014 ανήλθαν σε €1.474.825 και €1.475.702, αντίστοιχα. Από τον έλεγχο του πιο πάνω θέματος, παρατηρήθηκε ότι: Η δαπάνη για συνεργασία με συγκεκριμένη εταιρεία για τα έτη 2010-2014 ανήλθε σε €3.435.320 με παροχή επιπλέον δωρεάν διαφημιστικού χρόνου αξίας €1.030.000 κατά την περίοδο 2011-2014 (για το 2010 δεν είχε παραχωρηθεί δωρεάν διαφημιστικός χρόνος).

Σημειώνεται ότι η ανάθεση στη συγκεκριμένη εταιρεία πέντε σειρών/τηλεπαιχνιδιών έγινε βάσει όρου που προϋπήρχε σε συμβόλαιο συνεργασίας για προηγούμενες σειρές/τηλεπαιχνίδια για τις οποίες προκηρύχτηκε προσφορά ή δημοσίευση εκδήλωσης ενδιαφέροντος συνεργασίας. Ο συγκεκριμένος όρος προέβλεπε ότι «εφόσον το ΡΙΚ κρίνει ότι η ποιότητα εργασίας του παροχέα είναι ικανοποιητική, κατά την απόλυτη αυτού κρίση, έχει το δικαίωμα να ζητήσει από τον παροχέα την παραγωγή και δεύτερης σειράς για την επόμενη τηλεοπτική 6 σεζόν», ο οποίος ωστόσο δεν αναφερόταν στα έγγραφα προκήρυξης του διαγωνισμού.

Ο όρος αυτός επαναλαμβάνεται σε όλα τα επόμενα συμβόλαια. Σύσταση: Το ίδρυμα πρέπει να προβαίνει σε διενέργεια διαγωνισμού προκειμένου να διασφαλίζονται οι αρχές της διαφάνειας, ίσης μεταχείρισης και χρηστής διοίκησης και τα συμφέροντα του Ιδρύματος. xi. Εισιτήρια Junior Eurovision.

H εταιρεία που ανέλαβε τη διάθεση των εισιτηρίων του διαγωνισμού τραγουδιού Junior Eurovision οφείλει προς το Ίδρυμα ποσό ύψους €176.666. Παρόλο που στις 25.11.2010 καταχωρίστηκε σχετική αγωγή και στις 21.11.2011 εκδόθηκε απόφαση υπέρ του Ιδρύματος, σύμφωνα με το Ίδρυμα, δεν έχει εντοπιστεί ο ιδιοκτήτης της εταιρείας και το οφειλόμενο ποσό δεν έχει εισπραχθεί.

Παρατηρήθηκε ότι το Ίδρυμα δεν προχώρησε στην καταχώριση αίτησης πτώχευσης της εταιρείας και των ιδιοκτητών της, όπως εισηγήθηκε και ο Νομικός Σύμβουλος στη συνεδρία ημερ. 31.1.2012. Σύσταση: Το ∆ιοικητικό Συμβούλιο να προβεί σε έρευνα για την όλη διαδικασία ανάθεσης της διάθεσης των εισιτηρίων στη συγκεκριμένη εταιρεία, σύμφωνα και με την εισήγηση της Επιτροπής Ελέγχου του ∆ιοικητικού Συμβουλίου. Ανάλογα με το πόρισμα της έρευνας το Ίδρυμα να προβεί σε καταγγελία στην Αστυνομία για πιθανή ποινική δίωξη.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ:

«Πατάτες Αντιναχτές» φαγοπότι μέχρι σκασμού – Ο εξαφανισμένος φάκελος και η παρέμβαση της αστυνομίας… 

ΡΙΚ: Παραγωγές €2,5 εκ. - Αναλυτικά το κόστος κάθε μιας με ακριβότερες τις «Πατάτες Αντιναχτές» 

«Πράσινο φως» στις «Πατάτες Αντιναχτές» από το Δ.Σ. του ΡΙΚ - Λάθος η πληροφόρηση του ΑΚΕΛ

   Διαδώστε αυτό το άρθρο