What's hot? SAIPEM12000· ΒΡΥΞΕΛΛΕΣ· ΑΟΖ· ENI·

INFO

Την ετήσια έκθεση της ΡΑΕΚ για το 2016 παρέλαβε ο ΠτΔ

Μέγεθος κειμένου
Τελευταία ενημέρωση: 26.09.2017 | 16:40
Πρώτη δημοσίευση: 26.09.2017 | 14:25

Την Ετήσια Έκθεση της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας Κύπρου (ΡΑΕΚ) για τη χρήση του 2016, επέδωσαν στον Πρόεδρο της Δημοκρατίας Νίκο Αναστασιάδη, τα Μέλη της ΡΑΕΚ.

Σύμφωνα με δελτίο Τύπου της ΡΑΕΚ, κατά την επίδοση της Ετήσιας Έκθεσης τα Μέλη της Αρχής είχαν την ευκαιρία να ενημερώσουν τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας για θέματα που έχουν σχέση με τις αγορές του Ηλεκτρισμού, του Φυσικού Αερίου και γενικότερα της κυπριακής οικονομίας.

Ειδικότερα, όπως σημειώνεται, τα Μέλη της ΡΑΕΚ ενημέρωσαν τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας τόσο για τις βραχυπρόθεσμες ενέργειες όσο και για τις μακροπρόθεσμες ενέργειες που η ΡΑΕΚ έχει συμπεριλάβει στον στρατηγικό της σχεδιασμό και αφορούν μεταξύ άλλων:
Την μεταβατική ρύθμιση στην αγορά ηλεκτρισμού,
Την υλοποίηση του νέου μοντέλου ανταγωνιστικής αγοράς ηλεκτρισμού,
Την έγκριση των νέων διατιμήσεων ηλεκτρισμού,
Την ολοκλήρωση του λειτουργικού και λογιστικού διαχωρισμού της ΑΗΚ,
Την εκπλήρωση των στόχων για τις ΑΠΕ για το 2020,
Τη δημιουργία πλαισίου αγοράς φυσικού αερίου,
Τον καθορισμό επιλογών για την εισαγωγή και τη δημιουργία αγοράς φυσικού αερίου για χρήση σε όλους τους τομείς της οικονομίας,
Την ένταξη συστημάτων αποθήκευσης ενέργειας.

Όπως σημειώνεται, κατά το 2016, η ΡΑΕΚ μέσα στα πλαίσια της ευρωπαϊκής και εθνικής νομοθεσίας έλαβε σειρά αποφάσεων που στοχεύουν στη διαμόρφωση και ανάπτυξη της ενεργειακής αγοράς της Κύπρου σε συνθήκες υγιούς ανταγωνισμού, την προστασία του καταναλωτή και την ενθάρρυνση της χρήσης των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας.

Ιδιαίτερη ενημέρωση του Προέδρου της Δημοκρατίας έγινε και για το Χειμερινό Πακέτο της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) με τίτλο «Καθαρή Ενέργεια για όλους τους Ευρωπαίους» που δημοσιεύτηκε περί το τέλος του 2016. Η δέσμη πρωτοβουλιών που περιέχονται στο Χειμερινό Πακέτο περιλαμβάνει τις βασικές προτάσεις της ΕΕ για την υλοποίηση της Ενεργειακής Ένωσης.

Σημειώνεται επίσης ότι κατά το υπό επισκόπηση έτος του 2016 η ΡΑΕΚ, έλαβε διάφορες σημαντικές αποφάσεις στοχεύοντας στην εναρμόνιση του ρυθμιστικού πλαισίου στον τομέα της ενέργειας που θα οδηγήσουν τη χώρα μας προς την ολοκλήρωση της εσωτερικής αγοράς ενέργειας της ΕΕ στη βάση των προνοιών της Ενεργειακής Ένωσης. Οι κύριες αποφάσεις αφορούν:
- τον καθορισμό του Μέσου Σταθμικού Κόστους Κεφαλαίου για καθεμία από τις δραστηριότητες της Παραγωγής, Ιδιοκτησίας του Συστήματος Μεταφοράς και Διανομής της Αρχής Ηλεκτρισμού Κύπρου (ΑΗΚ) για την περίοδο ρυθμιστικού ελέγχου των διατιμήσεων 2017 - 2021 στο 4.6%, σε σύγκριση με προηγούμενα έτη που ήταν μεταξύ 6-8%,
- την αναθεώρηση του τέλους Διαχειριστή Συστήματος Μεταφοράς Κύπρου στα 0,09 €σ/kWh για το έτος 2016, από τα 0,11 €σ/kWh που ήταν για το έτος 2015,
- την έγκριση τροποποιήσεων στους Κανόνες Μεταφοράς και Διανομής,
- τη συμπερίληψη στον υπολογισμό της τιμής αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας του αποφυγόντος κόστους αγοράς δικαιωμάτων θερμοκηπιακών αερίων,
- την εφαρμογή προνοιών για την απαγόρευση καταχρηστικών πρακτικών στη χονδρική αγορά ενέργειας και την επιβολή σχετικών κυρώσεων σε περίπτωση παραβίασης των προνοιών,
- την επιβολή υποχρεώσεων δημόσιας ωφέλειας σε προμηθευτές ηλεκτρικής ενέργειας για την εφαρμογή μειωμένης διατίμησης σε συγκεκριμένες κατηγορίες ευάλωτων καταναλωτών.

Σχετικά με το Λειτουργικό και Λογιστικό διαχωρισμό της ΑΗΚ στις βασικές ρυθμιζόμενες δραστηριότητες, δηλαδή την Παραγωγή, Μεταφορά, Διανομή και Προμήθεια, αναφέρεται πως έχουν γίνει από τη ΡΑΕΚ έλεγχοι των διαχωρισμένων λογαριασμών της ΑΗΚ για τα έτη 2014 και 2015 και έχουν δοθεί οδηγίες προς την ΑΗΚ για την βελτίωσή τους. «Με βάση το χρονοδιάγραμμα που έθεσε η ΡΑΕΚ, η ΑΗΚ από το Δεκέμβριο 2016 είναι λειτουργικά διαχωρισμένη. Έχει γίνει πρόσφατα ο πρώτος έλεγχος σχετικά με τη συμμόρφωση της ΑΗΚ όσον αφορά την ορθότητα της εφαρμογής του λειτουργικού διαχωρισμού και σήμερα γίνεται επεξεργασία των αποτελεσμάτων. Αναμένονται μέχρι το τέλος του 2018 ακόμη δύο έλεγχοι για την πλήρη συμμόρφωση της ΑΗΚ με τον λειτουργικό διαχωρισμό», τονίζεται.

Επίσης, η ΡΑΕΚ έχει εγκρίνει τις νέες διατιμήσεις ηλεκτρικού ρεύματος των ρυθμιζόμενων δραστηριοτήτων της ΑΗΚ. Όπως σημειώνεται, οι διατιμήσεις πλέον θα είναι κοστοστρεφείς με ημερομηνία εφαρμογής την 1η Σεπτεμβρίου 2017. Η μεθοδολογία των διατιμήσεων στηρίζεται πλέον στη διεθνή πρακτική στη βάση του του επιτρεπόμενου εισοδήματος πενταετίας με προκαθορισμένο Μέσο Σταθμικό Κόστος Κεφαλαίου και προκαθορισμένο ετήσιο Συντελεστή Αποδοτικότητας. Αναμένεται ότι οι νέες διατιμήσεις στο σύνολο τους θα μειωθούν κατά μέσο όρο 6%. Για τις κατηγορίες, των θερμοσυσσωρευτών, της άντλησης νερού, του οδικού φωτισμού και των μεγάλων βιομηχανικών πελατών, που η εφαρμογή των νέων διατιμήσεων με βάση την κοστοστρέφεια θα οδηγούσε σε αυξήσεις θα παραμείνουν όπως και σήμερα και η ΑΗΚ θα καλύψει τη διαφορά που προκύπτει μέχρι τη λειτουργία της ανταγωνιστικής αγοράς ηλεκτρισμού ή για τα επόμενα τέσσερα χρόνια, όποιο από τα δύο συμβεί νωρίτερα.

Παράλληλα η ΡΑΕΚ, μετά την αποτυχία της Ενδιάμεσης Λύσης προμήθειας ΦΑ, αρχές του 2016, ανέλαβε την πρωτοβουλία να ετοιμάσει συνοπτική έκθεση σχετικά με τις επιλογές για την ανάπτυξη της αγοράς φυσικού αερίου στην Κύπρο. Με βάση την εισήγηση της ΡΑΕΚ πάρθηκε Απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου με την οποία δόθηκε εντολή στη Δημόσια Εταιρεία Φυσικού Αερίου να προχωρήσει με την εισαγωγή ΥΦΑ μαζί με τις απαιτούμενες υποδομές λαμβάνοντας υπόψη μεταξύ άλλων ότι το ΦΑ θα πρέπει να είναι διαθέσιμο το συντομότερο δυνατό πριν το 2020.

Έγινε επίσης ενημέρωση του Προέδρου της Δημοκρατίας για τα προβλήματα υποστελέχωσης που αντιμετωπίζει η ΡΑΕΚ. «Η επαρκής και ορθολογιστική στελέχωση της ΡΑΕΚ σε ανθρώπινο δυναμικό είναι αναγκαία, έτσι ώστε να μπορέσει να αντεπεξέλθει στα με βάση το νόμο καθήκοντα και αρμοδιότητές της ως Ανεξάρτητη Αρχή προς όφελος των καταναλωτών» σημειώνεται.

Η ΡΑΕΚ ευχαρίστησε τέλος τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας για την αποπαγοποίηση θέσεων εργασίας που έγινε το 2016 και αναμένει στην αποδέσμευση επιπρόσθετων θέσεων εργασίας για την πλήρη στελέχωση της.

   Διαδώστε αυτό το άρθροΣχετικά άρθρα

  1. Ο Πρόεδρος Αναστασιάδης «ξεδιπλώνει» την κρίση της ΑΟΖ στις Βρυξέλλες - Κρίσιμη η συνάντηση με Τζεντιλόνι και Μακρόν
  2. Συντονισμός Αναστασιάδη - Τσίπρα για τουρκική προκλητικότητα στην ΑΟΖ
  3. Κλεάνθης Γεωργιάδης: Στην αντιπροεδρία διεθνούς σώματος ο Πρόεδρος του ΚΟΑ
  4. Μιχαηλίδης «καίει» ΥΠΟΙΚ: Τα «ακριβά ταξιδάκια» λειτουργών
  5. Αποκαλυπτική έκθεση Μιχαηλίδη: Το αστρονομικό ποσό που πρέπει να ανακτηθεί από ΟΠΑΠ
  6. Δείτε την προκλητική διαφήμιση της BMW έξω από έκθεση Audi!