What's hot? ΔΗΜΟΣΚΟΠΗΣΗ ΡΙΚ· ΧΙΟΝΙΑ· ΛΟΥΪΣ ΚΑΡΛΟΣ· CYTA HELLAS·

INFO

Εγκρίθηκε ΦΠΑ 19% στην οικοδομήσιμη γη

Μέγεθος κειμένου
Τελευταία ενημέρωση: 14.12.2017 | 11:52
Πρώτη δημοσίευση: 13.12.2017 | 21:54

Η Ολομέλεια της Βουλής ενέκρινε, με 31 ψήφους υπέρ, 3 εναντίον και 17 αποχές, τους κανονισμούς για τον Φόρο Προστιθέμενης Αξίας (Καθορισμός μη Ανεπτυγμένης Οικοδομήσιμης Γης και Λοιπές Διατάξεις), με τους οποίους ρυθμίζεται σε ποιά τεμάχια οικοδομήσιμης γης θα επιβάλλεται ΦΠΑ 19%.

Οι κανονισμοί κατατέθηκαν στη συνεδρία της Ολομέλειας της Βουλής την 1η Δεκεμβρίου για να ψηφιστούν με τη διαδικασία του κατεπείγοντος, ωστόσο, μεσούσης της συζήτησης, το ΑΚΕΛ ζήτησε αναβολή ώστε να εξετάσει τη θέση του Προέδρου του ΔΗΣΥ Αβέρωφ Νεοφύτου ότι αν δεν εγκριθούν οι κανονισμοί από την 2α Ιανουαρίου και μετά θα επιβάλλεται ΦΠΑ σε κάθε μεταβίβαση μη ανεπτυγμένης οικοδομήσιμης γης, η οποία προορίζεται για την ανέγερση μίας ή περισσότερων σταθερών κατασκευών και πραγματοποιείται στο πλαίσιο άσκησης οικονομικής δραστηριότητας, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στη σχετική νομοθεσία.

Στην έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Οικονομικών και Προϋπολογισμού, που μελέτησε τους κανονισμούς, αναφέρεται ότι σκοπός των υπό αναφορά κανονισμών, οι οποίοι εκδίδονται δυνάμει της παραγράφου 1(β)(iii) του όγδοου παραρτήματος του περί Φόρου Προστιθέμενης Αξίας Νόμου, είναι η θέσπιση δευτερογενούς νομοθεσίας, στην οποία να καθορίζεται η κατηγορία των τεμαχίων γης, τα οποία εμπίπτουν στον ορισμό της μη ανεπτυγμένης οικοδομήσιμης γης.

Όπως είναι γνωστό, η Βουλή των Αντιπροσώπων ψήφισε τον περί Φόρου Προστιθέμενης Αξίας (Τροποποιητικό) που αποτελεί εναρμονιστική υποχρέωση της Κυπριακής Δημοκρατίας με την Ευρωπαϊκή Οδηγία 2006/112/ΕΚ της 28ης Νοεμβρίου 2006 σχετικά με το κοινό σύστημα φόρου προστιθέμενης αξίας, και προβλέπει την υπαγωγή των γηπέδων προς οικοδόμηση σε φόρο προστιθέμενης αξίας (ΦΠΑ) με συντελεστή ύψους δεκαεννέα τοις εκατόν (19%).

Επισημαίνεται ότι οι προταθείσες με το εν λόγω νομοσχέδιο ρυθμίσεις είχαν αποτελέσει αντικείμενο μακράς συζήτησης στο στάδιο εξέτασής του από την Επιτροπή. Ακολούθως, στο στάδιο της υποβολής του νομοσχεδίου στην Ολομέλεια της Βουλής για ψήφιση στις 3 Νοεμβρίου 2017, και βάσει κατατεθείσας τροπολογίας, αποφασίστηκε ότι οι κατηγορίες τεμαχίων γης οι οποίες θα υπάγονται στις διατάξεις της σχετικής νομοθεσίας θα καθορίζονται με την έγκριση κανονισμών από τη Βουλή των Αντιπροσώπων, αντί με διάταγμα του Υπουργικού Συμβουλίου όπως είχε αρχικά προταθεί από την εκτελεστική εξουσία.

Ως αποτέλεσμα της απόφασης αυτής, προέκυψε η ανάγκη ετοιμασίας από την εκτελεστική εξουσία και έγκρισης από τη Βουλή των κανονισμών, οι πρόνοιες των οποίων διαπιστώνεται ότι συνάδουν και βρίσκονται εντός του πνεύματος του αντίστοιχου προσχεδίου διατάγματος του Υπουργικού Συμβουλίου, το οποίο είχε υποβληθεί και είχε συζητηθεί εκτενώς από την Επιτροπή στο πλαίσιο των συνεδριάσεων που είχαν διεξαχθεί κατά τη συζήτηση του σχετικού νομοσχεδίου.

Σύμφωνα με την εισηγητική έκθεση που συνοδεύει τους κανονισμούς, το άρθρο 3(β) του σχετικού ψηφισθέντος νόμου (Αρ. Νόμου 157(Ι) του 2017), το οποίο αφορά στη φορολόγηση της μη ανεπτυγμένης οικοδομήσιμης γης, τίθεται σε ισχύ από τη 2α Ιανουαρίου 2018.

Ως εκ τούτου, όπως σχετικά επισημαίνεται, σε περίπτωση που οι σχετικοί κανονισμοί δεν εγκριθούν από τη Βουλή των Αντιπροσώπων πριν την ημερομηνία εφαρμογής της σχετικής νομοθεσίας, δηλαδή πριν τη 2α Ιανουαρίου 2018, από την ημερομηνία αυτή και μετά θα επιβάλλεται ΦΠΑ σε κάθε μεταβίβαση μη ανεπτυγμένης οικοδομήσιμης γης, η οποία προορίζεται για την ανέγερση μίας η περισσότερων σταθερών κατασκευών και πραγματοποιείται στο πλαίσιο άσκησης οικονομικής δραστηριότητας, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στη σχετική νομοθεσία.

Σύμφωνα με τα ίδια στοιχεία, οι κανονισμοί έχουν καταρτισθεί κατά τρόπο που να υπάρχει σαφήνεια του όρου τόσο της μη ανεπτυγμένης οικοδομήσιμης γης που αποτελεί αντικείμενο του φόρου, όσο και του όρου της γης που θα εξαιρείται από την επιβολή ΦΠΑ.

Στην εισηγητική έκθεση (για τους κανονισμούς) τονίζεται από την εκτελεστική εξουσία ότι οι πρόνοιες των προτεινόμενων κανονισμών είχαν αποτελέσει αντικείμενο συζήτησης στην αρμόδια κοινοβουλευτική επιτροπή υπό τη μορφή προσχεδίου διατάγματος του Υπουργικού Συμβουλίου για μεγάλο χρονικό διάστημα με στόχο την εξεύρεση συναινετικής λύσης. Στο πλαίσιο δε επικοινωνίας με τις αρμόδιες υπηρεσίες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής οι ρυθμίσεις έγιναν αποδεκτές ως συνάδουσες με το ευρωπαϊκό κεκτημένο και το πνεύμα των σχετικών αποφάσεων του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Στο στάδιο της συζήτησης των κανονισμών, ο Έφορος Φορολογίας δήλωσε ότι σε αυτούς έχει περιληφθεί, επιπρόσθετα από τα όσα προβλέπονταν στο διάταγμα, πρόνοια, βάσει της οποίας στο νέο φορολογικό συντελεστή υπόκεινται και νέα τεμάχια γης που μπορούν να δημιουργηθούν λόγω επίχωσης της θάλασσας, τα οποία θα εγγραφούν στο Τμήμα Κτηματολογίου και Χωρομετρίας και για τα οποία εξασφαλίστηκε πολεοδομική ή/και οικοδομική άδεια.

Επ’ αυτού, εκπρόσωπος του Υπουργείου Εσωτερικών δήλωσε ότι η εν λόγω πρόνοια αφορά μαρίνες και λιμάνια, δηλαδή τεμάχια γης τα οποία αποτελούν κρατική περιουσία η οποία μπορεί να μισθωθεί/εκμισθωθεί.

Περαιτέρω, ο Έφορος Φορολογίας ενημέρωσε την Επιτροπή ότι σε σχέση με το διάταγμα έχει αφαιρεθεί η πρόνοια βάσει της οποίας ο ίδιος, με γνωστοποίησή του, κατόπιν έγκρισης του Υπουργικού Συμβουλίου, θα μπορούσε να διαφοροποιήσει τα τεμάχια γης που αποτελούν αντικείμενο του φόρου, εφόσον, σύμφωνα με την απόφαση της Βουλής, οποιαδήποτε διαφοροποίηση θα μπορεί να επέλθει μόνο με την έγκριση τροποποιητικών κανονισμών.

Η Ολομέλεια της Βουλής απέρριψε την αναπομπή του νόμου για την ακίνητη ιδιοκτησία

Η Ολομέλεια της Βουλής, με 18 ψήφους υπέρ της αποδοχής της αναπομπής και 33 εναντίον, απέρριψε την αναπομπή του τροποποιητικού νόμου για την ακίνητη ιδιοκτησία (διακατοχή, εγγραφή και εκτίμηση), που διαλαμβάνει όπως οι ιδιοκτήτες ακίνητης ιδιοκτησίας ενημερώνονται επαρκώς και εγκαίρως από τον Διευθυντή του Τμήματος Κτηματολογίου και Χωρομετρίας για αποφάσεις οι οποίες λαμβάνονται και ενδέχεται να επηρεάζουν ουσιωδώς την αξία της ακίνητης ιδιοκτησίας τους.

Ο αναπεμφθείς νόμος κατατέθηκε στη Βουλή, στις 19 Μαΐου 2017, υπό τη μορφή πρότασης νόμου από το μέλος της Επιτροπής Εσωτερικών Κωστή Ευσταθίου, εκ μέρους του Κινήματος Σοσιαλδημοκρατών ΕΔΕΚ.

Η Πρόεδρος της Επιτροπής Εσωτερικών Ελένη Μαύρου ανέφερε πως κατά τη συνεδρία της Επιτροπής στη συζήτηση επί της πρότασης νόμου παραβρέθηκαν τα εμπλεκόμενα τμήματα και η νομική υπηρεσία και δεν ηγέρθησαν ενστάσεις. Θα μπορούσαν να υποβάλουν ουκ ολίγες φορές τις ενστάσεις, πρόσθεσε, και αναφέρθηκε στην επιστολή του Γενικού Διευθυντή του Υπουργείου Εσωτερικών ότι συμφωνεί με τη φιλοσοφία του νόμου. Η εκτελεστική εξουσία σαφώς σημειώνει ότι συμφωνεί με τη φιλοσοφία και εισηγείται ευρύτερο νομοθέτημα για να καλύπτει την ανάγκη ενημέρωσης σε ευρύτερα πεδία, είπε η κ. Μαύρου, που χαρακτήρισε προφάσεις τους λόγους αναπομπής.

Ο Βουλευτής του ΔΗΣΥ Νίκος Νουρής είπε ότι η πρόταση ψηφίστηκε σε νόμο ομόφωνα, αλλά κατά τη συζήτηση στην Επιτροπή Εσωτερικών υπήρξε προβληματισμός για τον τρόπο εφαρμογής που συνάδουν με τα επιχειρήματα του διευθυντή του κτηματολογίου.

«Θα αποδεχτούμε την αναπομπή χωρίς να διαφοροποιούμε τη θέση μας για την ανάγκη για ενημέρωση των πολιτών», συνέχισε ο Βουλευτής του ΔΗΣΥ, προσθέτοντας ότι η ρύθμιση είναι ορθότερο να γίνει κάτω από νόμο ομπρέλα.

Ο Βουλευτής του ΔΗΚΟ Πανίκος Λεωνίδου εισηγήθηκε απόρριψη της αναπομπής. Ανέφερε ότι αυτός είναι ένας νόμος που ενισχύει τη δημοκρατία, κατοχυρώνει το δικαίωμα του πολίτη και ειδικά τα συνταγματικό κατοχυρωμένο δικαίωμα της περιουσίας. Μελλοντικά μπορεί να θεσπιστεί νόμος ομπρέλα, συμπλήρωσε.

Στην έκθεση της κοινοβουλευτικής Επιτροπής Εσωτερικών, η οποία επανεξέτασε σε συνεδρία της, που πραγματοποιήθηκε στις 11 Δεκεμβρίου 2017, τον νόμο, τον οποίο ψήφισε η Βουλή των Αντιπροσώπων στις 20 Νοεμβρίου 2017 και ο οποίος αναπέμφθηκε από τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας κατ’ επίκληση του άρθρου 51.1 του Συντάγματος της Κυπριακής Δημοκρατίας, αναφέρεται ότι στη συνεδρίαση αυτή κλήθηκαν και παρευρέθηκαν ενώπιον της Επιτροπής εκπρόσωπος του Υπουργείου Εσωτερικών, ο Διευθυντής του Τμήματος Κτηματολογίου και Χωρομετρίας του ίδιου Υπουργείου και εκπρόσωπος της Νομικής Υπηρεσίας της Δημοκρατίας.

Στο στάδιο της συζήτησης της πρότασης νόμου από την Επιτροπή Εσωτερικών, η τελευταία, αφού έλαβε υπόψη όλα όσα τέθηκαν ενώπιόν της, ομόφωνα αποφάσισε να τροποποιήσει ανάλογα το κείμενο της πρότασης νόμου, ώστε αυτό να διαλαμβάνει ότι οποιαδήποτε απόφαση, ειδοποίηση ή κοινοποίηση οποιασδήποτε αρχής, οι οποίες προβλέπονται στην υπό τροποποίηση βασική νομοθεσία, καθώς και οποιοδήποτε διάταγμα ή δικαστική απόφαση αναφορικά με οποιαδήποτε ακίνητη ιδιοκτησία, που ενδέχεται να επηρεάσουν ουσιωδώς την αξία οποιασδήποτε ακίνητης ιδιοκτησίας, θα γνωστοποιούνται από την οικεία αρχή στον ιδιοκτήτη της ακίνητης ιδιοκτησίας με την αποστολή σε αυτόν σχετικής γραπτής ειδοποίησης.

Οι λόγοι της αναπομπής του υπό αναφορά νόμου, όπως αυτοί αναφέρονται στην επιστολή του Προέδρου της Δημοκρατίας προς τον Πρόεδρο της Βουλής των Αντιπροσώπων, με ημερομηνία 7 Δεκεμβρίου 2017, και παρατίθενται αυτούσιοι και αυτολεξεί, είναι οι ακόλουθοι:

«Το νέο άρθρο 75Α που προστίθεται στο βασικό νόμο δημιουργεί ασάφειες σε βαθμό που προκαλεί σύγχυση ως προς την ορθή ερμηνεία.

Συγκεκριμένα, το νέο άρθρο 75Α προβλέπει για καθολική υποχρέωση οποιασδήποτε αρχής όπως γνωστοποιήσει στον ιδιοκτήτη ακίνητης ιδιοκτησίας, με γραπτή ειδοποίηση, οποιαδήποτε απόφαση, ειδοποίηση, κοινοποίηση, καθώς και διάταγμα ή απόφαση δικαστηρίου αναφορικά με οποιαδήποτε ακίνητη ιδιοκτησία, εάν η απόφαση, ειδοποίηση, κοινοποίηση, διάταγμα ή απόφαση δικαστηρίου ενδέχεται να επηρεάσει ουσιωδώς την αξία οποιασδήποτε ακίνητης ιδιοκτησίας.

Εντούτοις, υφίσταται ήδη στο βασικό νόμο το άρθρο 75 το οποίο αφορά κάθε ειδοποίηση ή κοινοποίηση, η οποία προβλέπεται δυνάμει των διατάξεων του βασικού νόμου και η οποία δίδεται ή διενεργείται από το διευθυντή του Τμήματος Κτηματολογίου και Χωρομετρίας. Η ειδοποίηση ή η κοινοποίηση αφορά οποιαδήποτε ακίνητη ιδιοκτησία στην οποία θα πρέπει να δοθεί ειδοποίηση ή κοινοποίηση δυνάμει των σχετικών διατάξεων του βασικού νόμου. Η ειδοποίηση ή η κοινοποίηση διενεργείται με επιστολή ή με δημοσίευση σε δύο καθημερινές εφημερίδες τουλάχιστον, σε περίπτωση κατά την οποία υφίσταται μεγάλος αριθμός προσώπων στα οποία θα γίνει επίδοση ή λόγω της άγνωστης διεύθυνσης των προσώπων αυτών.

Το νέο άρθρο 75Α είναι ευρύτερο από το υφιστάμενο άρθρο 75 του βασικού νόμου, εφόσον προβλέπει την υποχρέωση οποιασδήποτε αρχής όπως ενημερώσει γραπτώς τον ιδιοκτήτη της ακίνητης ιδιοκτησίας, σε αντίθεση με το υφιστάμενο άρθρο 75 όπου η υποχρέωση ενημέρωσης περιορίζεται μόνο στο διευθυντή του Τμήματος Κτηματολογίου και Χωρομετρίας. Επίσης, είναι ευρύτερο, εφόσον η υποχρέωση για ενημέρωση του ιδιοκτήτη της ακίνητης ιδιοκτησίας αφορά οποιαδήποτε απόφαση, ειδοποίηση, κοινοποίηση, καθώς και διάταγμα ή απόφαση δικαστηρίου, σε αντίθεση με το υφιστάμενο άρθρο 75 όπου η υποχρέωση για ενημέρωση περιορίζεται σε οποιαδήποτε ειδοποίηση ή κοινοποίηση προβλέπεται από τις σχετικές διατάξεις του βασικού νόμου.

Εντούτοις, εφόσον η σχέση του νέου άρθρου με το υφιστάμενο άρθρο 75 δε διευκρινίζεται στο νόμο που ψήφισε η Βουλή των Αντιπροσώπων, ως εκ τούτου υφίστανται δύο άρθρα που ρυθμίζουν, εν μέρει, το ίδιο αντικείμενο, ήτοι την ενημέρωση από, μεταξύ άλλων, το διευθυντή του Τμήματος Κτηματολογίου και Χωρομετρίας των προσώπων των οποίων η ακίνητη ιδιοκτησία τυχόν επηρεάζεται από οποιαδήποτε κοινοποίηση ή ειδοποίηση.

Περαιτέρω, το νέο άρθρο 75Α αναφέρεται στις αποφάσεις, ειδοποιήσεις, κοινοποιήσεις οποιασδήποτε αρχής δυνάμει των διατάξεων του παρόντος Νόμου. Η αρχή αυτή δεν καθορίζεται στο άρθρο αυτό. Στο βασικό νόμο ο όρος “αρχή” έχει συγκεκριμένη έννοια και αναφέρεται σε καθορισμένες εκ του βασικού νόμου αρμόδιες αρχές, ανάλογα με τις διάφορες διατάξεις του βασικού νόμου. Ως εκ τούτου θα πρέπει να αποσαφηνιστεί σε ποια από τις αρμόδιες αρχές που αναφέρονται στο βασικό νόμο τυγχάνει εφαρμογής το άρθρο αυτό.

Η δε αναφορά στο άρθρο 75Α σε “οποιαδήποτε ακίνητη ιδιοκτησία” είναι ιδιαίτερα ευρεία και γενική, χωρίς να καθορίζονται κριτήρια επιλογής ή σε ποιες ακίνητες ιδιοκτησίες εφαρμόζεται η διάταξη αυτή.

Η γενική αυτή υποχρέωση ενημέρωσης δεν είναι πρακτικά εφικτή, εφόσον επηρεάζεται μεγάλος αριθμός ιδιοκτήτων ακίνητης ιδιοκτησίας και δεν είναι πάντοτε γνωστή η διεύθυνση των ιδιοκτητών. Στις περιπτώσεις δε των συνιδιόκτητων ακινήτων, ο αριθμός των γνωστοποιήσεων αυξάνεται δραματικά και δημιουργείται δυσανάλογα τεράστιος διοικητικός όγκος εργασίας.

Η εν λόγω διάταξη δημιουργεί σοβαρό διοικητικό κόστος στο Τμήμα Κτηματολογίου και Χωρομετρίας, καθώς και ενδεχομένως σε άλλες αρμόδιες αρχές, οι οποίες θα υποχρεωθούν να εξετάσουν κάθε ακίνητη ιδιοκτησία ξεχωριστά, για να διαπιστώσουν εάν εκδόθηκε οποιαδήποτε απόφαση, ειδοποίηση, κοινοποίηση, διάταγμα ή απόφαση δικαστηρίου, η οποία επηρεάζει ουσιωδώς την ακίνητη ιδιοκτησία. Αυτό θα συνεπάγεται αύξηση του διοικητικού κόστους για το κράτος, αφού θα επιβάλλει την ανάγκη διενέργειας έρευνας. Η διενέργεια ερευνών καθώς και εν γένει η εφαρμογή της διάταξης αυτής από τις αρμόδιες αρχές θα οδηγήσει σε αύξηση των εξόδων του προϋπολογισμού. Το Άρθρο 80 του Συντάγματος προβλέπει ότι καμία πρόταση νόμου που συνεπάγεται αύξηση των εξόδων που προβλέπονται από τον προϋπολογισμό δε δύναται να υποβληθεί από βουλευτή [Πρόεδρος της Δημοκρατίας v. Βουλής των Αντιπροσώπων (Αρ. 2) 3Α. Α.Α.Δ. 519, Πρόεδρος της Δημοκρατίας v. Βουλής των Αντιπροσώπων (2011) 3Α. Α.Α.Δ.72].

Ο σκοπός του συνταγματικού νομοθέτη είναι η απόδοση αποκλειστικής εξουσίας για την ετοιμασία του προϋπολογισμού και τον καθορισμό των δαπανών του κράτους στην εκτελεστική εξουσία, αφού θα μπορούσε πρόταση νόμου να επιβαρύνει και να αυξάνει τα έξοδα όλων των προϋπολογισμών πέραν του τρέχοντος και ήδη εγκριθέντος, χωρίς τη συναίνεση της εκτελεστικής εξουσίας.

Οι πρόνοιες του υπό αναπομπή νόμου επιφέρουν αύξηση των κατά τα άλλα προβλεπόμενων δαπανών κατά τον τρόπο που έχει επεξηγηθεί πιο πάνω, προσκρούουν στις διατάξεις του Άρθρου 80.2 του Συντάγματος και ως εκ τούτου είναι αντισυνταγματικές, καθώς και ασύμβατες με την αρχή της διάκρισης των εξουσιών.».

Κατά την επανεξέταση του αναπεμφθέντος νόμου από την Επιτροπή, η εκπρόσωπος της Νομικής Υπηρεσίας της Δημοκρατίας ανέλυσε περαιτέρω τους λόγους για τους οποίους κρίθηκε σκόπιμη η αναπομπή του νόμου, στη βάση της σχετικής επιστολής του Προέδρου της Δημοκρατίας, επαναλαμβάνοντας ότι η ψηφισθείσα πρόταση νόμου περιλαμβάνει αντισυνταγματικές ρυθμίσεις. Επιπρόσθετα, επεσήμανε ότι από τις διατάξεις του αναπεμφθέντος νόμου προκύπτουν ασάφειες όσον αφορά τη νομοθετική ρύθμιση που η Βουλή επιδιώκει.

Ο Διευθυντής του Τμήματος Κτηματολογίου και Χωρομετρίας δήλωσε στην Επιτροπή ότι πιθανόν να προκύψουν σημαντικά λειτουργικά προβλήματα από την εφαρμογή του αναπεμφθέντος νόμου, και επεσήμανε την ανάγκη θέσπισης άλλης σχετικής νομοθεσίας, με τη θέσπιση ενός νόμου “ομπρέλα”, η οποία να αποδίδει σαφέστερα τον επιδιωκόμενο στόχο και τις περιπτώσεις που προτίθεται να καλύψει.

Σημειώνεται ότι ο Γενικός Διευθυντής του Υπουργείου Εσωτερικών, με επιστολή που απέστειλε στη Βουλή στις 11 Δεκεμβρίου 2017, προτού πραγματοποιηθεί η υπό αναφορά συνεδρία της Επιτροπής, διατύπωσε, μεταξύ άλλων, τη σύμφωνη γνώμη του Υπουργείου του με τη φιλοσοφία του αναπεμφθέντος νόμου, η οποία αφορά την υποχρέωση σχετικής ενημέρωσης των ιδιοκτητών ακίνητης ιδιοκτησίας στις περιπτώσεις κατά τις οποίες επηρεάζονται τα συμφέροντά τους από τις ενέργειες των αρμόδιων αρχών.

Ωστόσο, εισηγήθηκε να αποδεχθεί η Βουλή την αναπομπή του νόμου από τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας και να μην εμμείνει στην αρχική της απόφαση, ώστε σε μεταγενέστερο στάδιο να προωθηθεί για ψήφιση άλλη πρόταση νόμου, η οποία να φανερώνει σαφέστερα και στη σωστή βάση την πολιτική βούληση της επιτροπής για θεσμοθέτηση της πιο πάνω αναφερόμενης ενημέρωσης των επηρεαζόμενων ιδιοκτητών ακίνητης ιδιοκτησίας, την οποία το υπουργείο του κρίνει ως ορθή.

   Διαδώστε αυτό το άρθρο