Καταναλωτές ΠΡΟΣΟΧΗ! Εντοπίστηκαν 64 επικίνδυνα προϊόντα [pics]

Καταναλωτές ΠΡΟΣΟΧΗ! Εντοπίστηκαν 64 επικίνδυνα προϊόντα [pics] | Newsit.com.cy

Τα προϊόντα αυτά εντοπίστηκαν για πρώτη φορά στις αγορές διαφόρων κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και στη συνέχεια, κοινοποιήθηκαν στο Σύστημα GRAS-RAPEX.
 
Τα 64 προϊόντα κατανεμήθηκαν για σκοπούς ελέγχου της αγοράς ως ακολούθως:
· Τριάντα οκτώ (38) στην Υπηρεσία Προστασίας Καταναλωτή.
· Έντεκα (11) στο Τμήμα Οδικών Μεταφορών.
· Έντεκα (11) στο Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας.
· Τέσσερα (4) στο Τμήμα Ηλεκτρομηχανολογικών Υπηρεσιών.

Σημειώνεται ότι εννέα (9) από τα τριάντα οκτώ (38) προϊόντα, έχουν εντοπιστεί αρχικά από την Υπηρεσία Προστασίας Καταναλωτή στην αγορά της Κύπρου (χωρίς να έχουν προηγουμένως εντοπιστεί στις άλλες χώρες μέλη) και έχουν κοινοποιηθεί στο Σύστημα Gras-Rapex. Το προϊόν με αύξων αριθμό 38, έχει αξιολογηθεί από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή ως προϊόν χαμηλού κινδύνου.
Δείτε τα παρακάτω: 

MM