Ελεγκτική Υπηρεσία: Πρόταση-καταπέλτης! «Επανεξέταση όλων των επιδομάτων του προσωπικού της ΑΗΚ»

Ελεγκτική Υπηρεσία: Πρόταση-καταπέλτης! «Επανεξέταση όλων των επιδομάτων του προσωπικού της ΑΗΚ» | Newsit.com.cy

Στην Έκθεση Ελέγχου της Αρχή Ηλεκτρισμού Κύπρου για το 2017 η Ελεγκτική Υπηρεσία αναφέρεται σε σημαντικά ποσά για επιδόματα προσωπικού που καταβάλλονται από την ΑΗΚ χωρίς να έχει υιοθετηθεί σύσταση για εξέταση κατά πόσο δικαιολογείται η συνέχιση της καταβολής του και εάν ενδείκνυται η μείωσή τους. Το συνολικό ύψος των επιδομάτων ανήλθε σε €5,8 εκ το 2017 σε σύγκριση με €5 εκ. το 2016 και €4,7 εκ. το 2015, σημειώνοντας αύξηση ύψους €0,8 εκ. ή 16% κατά το 2017 σε σύγκριση με το 2016 και €0,3 εκ. ή 6,4% το 2016 σε σύγκριση με το 2015.

Η Υπηρεσία εισηγείται επίσης την χωρίς καθυστέρηση εφαρμογή των νέων ρυθμίσεων για τον τρόπο υπολογισμού της υπερωριακής αποζημίωσης, με την προώθηση ανάλογων κανονιστικών και την επιδίωξη ανάλογων συμβατικών τροποποιήσεων όπου ενδείκνυται.

Επίσης παρεμφερή ωφελήματα ύψους €10 εκ. περίπου εξακολουθούν να καταβάλλονται σε υπαλλήλους και συνταξιούχους της Αρχής, χωρίς να ληφθούν ενέργειες για διαβούλευση με τις συνδικαλιστικές οργανώσεις για τροποποίηση των σχετικών προνοιών στη Συλλογική Σύμβαση, σύμφωνα με κατ΄ επανάληψη συστάσεις της Υπηρεσίας, όπως σημειώνεται.

Στα ευρήματα αναφέρεται ακόμα ότι 47 άτομα, με τα οποία η Αρχή είχε συνομολογήσει κατά καιρούς συμβάσεις για αγορά υπηρεσιών διαφόρων ειδικοτήτων, επειδή εργάζονταν με εξαρτημένη εργασία που δημιουργούσε σχέση εργοδότη – εργοδοτουμένου, μετατράπηκαν (43 το 2009, 2 το 2011 και 2 το 2016) σε εργαζόμενους αορίστου χρόνου.

Η Υπηρεσία επισημαίνει ότι σε περίπτωση νέων συμβάσεων αγοράς υπηρεσιών, η Αρχή θα πρέπει να θέσει όλες τις ασφαλιστικές δικλίδες που να διασφαλίζουν ότι δεν δημιουργείται δημοσιοϋπαλληλική σχέση μεταξύ των συμβασιούχων και της Αρχής.

Στην έκθεση επισημαίνεται επίσης παραχώρηση πρόσθετων συνταξιοδοτικών ωφελημάτων κατά την πρόωρη αφυπηρέτηση δύο υπαλλήλων, λόγω ανάληψης δημοσίου λειτουργήματος.

Για διασφάλιση των εσόδων της Αρχής, η  Ελεγκτική Υπηρεσία εισηγήθηκε τη λήψη πιο αποτελεσματικών μέτρων για διεκδίκηση των οφειλομένων από καταναλωτές ηλεκτρικής ενέργειας και αυστηρή εφαρμογή της εισπρακτικής της πολιτικής.  Επισημαίνεται επίσης καθυστέρηση στην ετοιμασία των οικονομικών καταστάσεων της Αρχής, καθώς επίσης στην υποβολή των ελεγμένων οικονομικών καταστάσεων με την έκθεση του ιδιώτη ελεγκτή.

Με στόχο τον έγκαιρο εντοπισμό των μετρητών που για διάφορους λόγους δεν λειτουργούν ορθά και, κατ΄επέκταση, την προστασία του εισοδήματος της Αρχής, η Υπηρεσία εισηγήθηκε τη διενέργεια των ενδεδειγμένων ελέγχων, σύμφωνα με σχετική οδηγία της Αρχής.

Αναφορικά με τις εκπομπές ρύπων, η Υπηρεσία εισηγήθηκε την παρακολούθηση σε συνεχή βάση των χρονοδιαγραμμάτων που έχουν τεθεί για την εκτέλεση των έργων που πρέπει να γίνουν, με στόχο τη συμμόρφωση της Αρχής με τις σχετικές Ευρωπαϊκές Οδηγίες, με το χαμηλότερο δυνατόν για τον οργανισμό κόστος. Επίσης εισηγήθηκε όπως η διαγωνιστική διαδικασία, που ακολουθεί η Αρχή για την αγορά δικαιωμάτων θερμοκηπιακών αερίων, τεθεί ενώπιον της Αρμόδιας Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων.

Λόγω του μεγάλου χρονικού διαστήματος που έχει παρέλθει από τη συνομολόγηση από την Αρχή το 2003 συμφωνιών στρατηγικής συνεργασίας στις τηλεπικοινωνίες με 2 εταιρείες, η Ελεγκτική Υπηρεσία επεσήμανε επίσης ότι επιβάλλεται η επικαιροποίησή τους με βάση τα νέα δεδομένα, καθώς επίσης τροποποίησή τους, ώστε το μέρισμα να παραχωρείται επί των εσόδων και όχι επί των κερδών των εταιρειών.

Επίσης, επειδή στις εν λόγω συμφωνίες δεν περιλαμβάνεται ημερομηνία λήξης, η Υπηρεσία εισηγήθηκε την υιοθέτηση από την Αρχή της σύστασης του νομικού της συμβούλου, για διενέργεια μελέτης, στη βάση της οποίας, θα πρέπει να ληφθεί απόφαση κατά πόσον θα επιδιωχθεί λήξη των πιο πάνω συμφωνιών.

Επισημαίνεται επίσης ότι εξακολουθούν να παρέχονται νομικές υπηρεσίες στην Αρχή, ουσιαστικά από το ίδιο δικηγορικό γραφείο, όπως με τα χρόνια μετεξελίχθηκε, για 65 περίπου χρόνια.

Σύμφωνα με την Ετήσια Έκθεση της Διεύθυνσης Εσωτερικού Ελέγχου της Αρχής, από έλεγχο που διενεργήθηκε στις 9.11.2017 στα αποθέματα υλικών και ανταλλακτικών της αποθήκης στην Αραδίππου, παρέμεναν πέραν των 8 χρόνων, 166 ξύλινα στροφεία αξίας €909.176, σε αρκετά από τα οποία το ξύλο έχει σαπίσει, λόγω μη εμποτισμού με το κατάλληλο φάρμακο, με αποτέλεσμα τα ξύλινα στροφεία να έχουν διαλυθεί και το αλουμίνιο να παραμένει εκτεθειμένο στις καιρικές συνθήκες.

Στην Ετήσια Έκθεση της Αρχής για το 2016, η οποία ετοιμάστηκε και δημοσιεύτηκε τον Νοέμβριο 2017, δεν συμπεριλήφθηκε αναφορά για τον βαθμό υιοθέτησης των αρχών δημόσιας διακυβέρνησης και επεξήγηση των περιπτώσεων που οι εν λόγω αρχές δεν έχουν τηρηθεί.

Με στόχο τη μείωση της δαπάνης ύψους €1.055.734 για το 2017, για αποστολή των λογαριασμών ηλεκτρικής ενέργειας, η Ελεγκτική Υπηρεσία εισηγήθηκε την αξιολόγηση σε συνεχή βάση των μέτρων που έχουν ληφθεί από την Αρχή.

Αναφορικά με την ειδική διατίμηση που εφάρμοσε η Αρχή για συγκεκριμένες κατηγορίες ευάλωτων καταναλωτών, η Ελεγκτική Υπηρεσία εισηγήθηκε όπως η κοινωνική πολιτική του Κράτους ασκείται από την ίδια την Κυβέρνηση, πρακτική που ακολουθείται στο Ηνωμένο Βασίλειο (Ρυθμιστική Αρχή  Ofgem) όσο και σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες.

Ακόμα αναφέρεται ότι η καθυστέρηση στην εκτέλεση  των έργων για τα οποία έγιναν απαλλοτριώσεις το 2000, άφησε εκτεθειμένη την Αρχή σε αγωγές των ιδιοκτητών της γης, με συνεπακόλουθο την καταβολή ήδη σημαντικών αποζημιώσεων και την πιθανότητα καταβολής πρόσθετων αποζημιώσεων.

Σύμφωνα με τις οικονομικές καταστάσεις της Αρχής για το 2017, οι οποίες υπογράφηκαν από το Διοικητικό Συμβούλιο στις 5.6.2018, προέκυψε κέρδος πριν από τη φορολογία ύψους €59,6 εκ. ενώ, μετά τη φορολογία και μετά το κέρδος από την επανακαταμέτρηση της υποχρέωσης του σχεδίου αφυπηρέτησης ύψους €49,8 εκ., βάσει του αναθεωρημένου Διεθνούς Λογιστικού Προτύπου 19, προέκυψε κέρδος ύψους €100,4 εκ.

MM