Οδυσσέας Μιχαηλίδης: «Το εργαλείο της Ελεγκτικής Υπηρεσίας είναι η φωνή και η πένα της»

Οδυσσέας Μιχαηλίδης: «Το εργαλείο της Ελεγκτικής Υπηρεσίας είναι η φωνή και η πένα της» | Newsit.com.cy

Σε διάλεξη στην Επιστημονική ημερίδα παρουσίασης της έρευνας του Ερευνητικού Κέντρου Alexander και της Ερευνητικής Επιτροπής Φοιτητών που πραγματοποιήθηκε στη Λάρνακα, ο Γενικός Ελεγκτής αναφέρθηκε στις διάφορες μορφές συμβάσεων, δηλαδή στη συνήθη σύμβαση έργου/υπηρεσίας/προμήθειας, στη σύμβαση έργου τύπου Μελέτη–Κατασκευή  ή/και Συντήρηση, στις συμπράξεις Δημοσίου και Ιδιωτικού Τομέα και στις συμβάσεις παραχώρησης έργων ή υπηρεσιών.

Ο κ. Μιχαηλίδης αναφέρθηκε εκτενώς στο εφαρμοστέο νομικό πλαίσιο των δημοσίων συμβάσεων και στο Νόμο – πλαίσιο που αφορά μεταξύ άλλων την προεπιλογή ενός έργου, την αξιολόγηση του, την επιλογή, υλοποίηση και παρακολούθηση του έργου και τις τροποποιήσεις στα συμβόλαια.

Αναφερόμενος στο πλαίσιο λειτουργίας της Ελεγκτικής Υπηρεσίας, ο Οδυσσέας Μιχαηλίδης είπε ότι «ο Γενικός Ελεγκτής ελέγχει εν ονόματι της Δημοκρατίας κάθε πληρωμή ή είσπραξη και κάθε λογαριασμό χρηματικών διαθεσίμων ή λοιπού ενεργητικού ή αναληφθεισών από τη Δημοκρατία ή για λογαριασμό της υποχρεώσεων, ασκεί κάθε άλλη εξουσία και εκτελεί κάθε άλλη υπηρεσία που καθορίζονται ή ανατίθενται σ’ αυτόν βάσει νόμου και υποβάλλει ετησίως έκθεση προς τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, ο οποίος μεριμνεί για την κατάθεση της ενώπιον της Βουλής.

Οσον αφορά τις εξουσίες και τις ευθύνες του Γενικού Ελεγκτή σημείωσε πως «αφορούν τον έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων του Δημοσιονομικού Συμβουλίου, τον έλεγχο της Δημοσιονομικής Έκθεσης που ετοιμάζεται από τον Γενικό Λογιστή και τον έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων που περιλαμβάνουν όλους τους οικονομικούς φορείς που περιλαμβάνονται στον Προϋπολογισμό της Δημοκρατίας και των ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων της Γενικής Κυβέρνησης, οι οποίες ετοιμάζονται από τον Γενικό Λογιστή».

Μεταξύ άλλων, σημείωσε «το πλαίσιο λειτουργίας του Γενικού  Ελεγκτή είναι να προβαίνει σε έλεγχο των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων κάθε οντότητας Γενικής Κυβέρνησης, Αρχής Τοπικής Αυτοδιοίκησης, κρατικού Οργανισμού και κρατικής επιχείρησης, δύναται να ελέγχει τις ετήσιες εκθέσεις που υποβάλλονται στον Υπουργό Οικονομικών από τους οικονομικούς φορείς, αναφορικά με την υλοποίηση έργων και την απόδοση συμπράξεων δημόσιου-ιδιωτικού τομέα (PPP) που είναι υπό την ευθύνη τους, όσον αφορά στις συμβατικές υποχρεώσεις».

Σημείωσε ακόμα ότι «δίνεται εξουσία στον Γενικό Ελεγκτή να διεξάγει διαχειριστικό έλεγχο σε οποιοδήποτε ελεγχόμενο Οργανισμό, για να διαπιστώσει αν αυτός λειτουργεί και χρησιμοποιεί τους διαθέσιμους πόρους του με οικονομικό, αποδοτικό και αποτελεσματικό τρόπο».

Όπως εξήγησε ο κ. Μιχαηλίδης «με βάση τους Κανονισμούς που αφορούν τη σύναψη και εκτέλεση δημοσίων συμβάσεων στον ευρύτερο δημόσιο τομέα, ο Γενικός Ελεγκτής έχει δικαίωμα συμμετοχής, ως παρατηρητής, σε όλα τα αρμόδια όργανα αξιολόγησης και κατακύρωσης προσφορών και εξέτασης αλλαγών και απαιτήσεων και λαμβάνει κοινοποίηση όλων των εγγράφων διαγωνισμού ώστε να μπορεί να εκφράζει απόψεις γι αυτά».

Ανέφερε επίσης ότι η Ελεγκτική Υπηρεσία σήμερα διενεργεί, «οικονομικούς και διαχειριστικούς ελέγχους, ελέγχους συμμόρφωσης, τεχνικούς και περιβαλλοντικούς ελέγχους ενώ όπου ενδείκνυται, οι έλεγχοι διενεργούνται εκ των προτέρων, για μεγιστοποίηση του οφέλους των δημόσιων δαπανών».

Ολοκληρώνοντας ο Οδυσσέας Μιχαηλίδης είπε πως «η Ελεγκτική Υπηρεσία δεν μπορεί να μπλοκάρει έργα, έχει μόνο άποψη» και σημείωσε ότι «το μόνο εργαλείο που έχει η Ε.Υ. είναι η φωνή και η πέννα της» με την ετήσια έκθεση που πραγματοποιεί και την παραδίδει στον Πρόεδρο της Δημοκρατίας.

Ο Διευθυντής του Ερευνητικού Κέντρου Alexander, Κώστας Χριστοδουλίδης παρουσίασε την έρευνα με τίτλο «Δημόσιες συμβάσεις: Εναρμόνιση, Εφαρμογή, Έλεγχος και Αποτελεσματικότητα στην Κυπριακή Δημοκρατία» και είπε πως «οι  ειδικοί συμφωνούν πως το μεγαλύτερο πρόβλημα είναι πως δεν υπάρχει εξειδικευμένο προσωπικό στις Αναθέτουσες Αρχές και πως το υπάρχον προσωπικό δεν έχει τις κατάλληλες γνώσεις για να μπορεί να αντεπεξέλθει στα καθήκοντα του».

Πρόσθεσε ότι «στις περιπτώσεις της Διεύθυνσης Δημοσίων Συμβάσεων και της Ελεγκτικής Υπηρεσίας, σημαντικό εμπόδιο αποτελεί η έλλειψη ικανού αριθμού προσωπικού για να ασκήσει καθοδηγητικό έλεγχο. Ταυτόχρονα διαπιστώνεται μια υφέρπουσα κουλτούρα στον ευρύτερο, πέραν του κεντρικού κράτους τομέα, για απευθείας αναθέσεις και  (ενίοτε) κατάχρησης εξουσίας».

Η έρευνα αναφέρεται και στο θέμα της σύγκρουσης συμφερόντων και όπως είπε ο κ. Χριστοδουλίδης «υπάρχουν τα δημόσια και τα ιδιωτικά συμφέροντα ενός υπαλλήλου» σημειώνοντας πως αυτά αφορούν «την πραγματική σύγκρουση, τη φαινομενική σύγκρουση και τη δυνητική σύγκρουση».

Οσον αφορά το νέο Νομοθετικό Πλαίσιο και την Ικανότητα Εφαρμογής η έρευνα αποκάλυψε, όπως είπε ο Κώστας Χριστοδουλίδης ότι «αυτό συνιστά μια προοδευτική εξέλιξη η εφαρμογή της οποίας αποτελεί πρόκληση για τις σχετικές τοπικές υπηρεσίες. Στον Εναρμονιστικό Νόμο αξιοποιείται ο χειρισμός των συμβάσεων κάτω από τα όρια, με σχετικά αυστηρές διαδικασίες, με εξαίρεση τις περιπτώσεις συνοπτικών διαδικασιών» ανέφερε και σημείωσε πως «η ικανότητα εφαρμογής του πλαισίου συνδέεται με την «αναγκαιότητα πρόσληψης  λειτουργών που να έχουν πρακτική εμπειρία και εξειδίκευση στον τομέα των δημόσιων συμβάσεων».

Για τις διαπιστώσεις της έρευνας ο Διευθυντής του Ερευνητικού Κέντρου Alexander, είπε πως «οι ειδικοί και πιο συγκεκριμένα οι επικεφαλής των Ανεξάρτητων Αρχών επιβεβαιώνουν ότι το νέο νομικό πλαίσιο έχει ενταχθεί ομαλά στο κυπριακό σύστημα και συνιστά θετικό βήμα. Η εφαρμογή του και η επιτυχία των στοχεύσεων εξαρτάται και από κάποιες άλλες παραμέτρους που θα περιορίσουν τη διοικητική ανεπάρκεια που επιτρέπει ευκαιρίες για απάτες και κατάχρηση ενώ αυξάνει τα κόστη και τις καθυστερήσεις».

Πρόσθεσε ακόμα ότι «η υπό εκκόλαψη Ανεξάρτητη Αρχή κατά της Διαφθοράς, δεν πρέπει να αποτελέσει «φύλλο συκής» αλλά από την αρχή να στελεχωθεί επαρκώς ώστε να ανταποκρίνεται στους στόχους που προβλέπει το προτεινόμενο νομοσχέδιο. Η ορθή στελέχωση και λειτουργία της με επαρκές επιστημονικό και μόνιμο προσωπικό θα καλύψει αδυναμίες που εντοπίζονται και θα υλοποιήσει διεθνείς εισηγήσεις, ενώ θα πρέπει να διασφαλίζεται η συνέχεια στα πορίσματα της Ελεγκτικής Υπηρεσίας και τις συστάσεις της για αποτελεσματικότερη διαχείριση των δημόσιων δαπανών».

MM